van 9:30 tot 12:30 uur
en van 13:00 tot 16:00 uur

Wat wij doen

Vluchtelingen kiezen er niet voor om naar Nederland te komen. Ze hebben te vrezen voor hun leven en kunnen niet anders dan vluchten om zichzelf in veiligheid te brengen. Zo komen er jaarlijks ook tientallen vluchtelingen in Nieuwegein terecht. Juist dan hebben ze begeleiding nodig om hun leven op te kunnen bouwen, zodat zij uiteindelijk op eigen kracht succesvol kunnen worden. Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein biedt daarbij ondersteuning.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Met enthousiaste en betrokken vrijwilligers ondersteunen wij de statushouders in Nieuwegein. Onze vrijwilligers zijn onmisbaar en worden onder andere ingezet als maatschappelijk begeleider, tolk en als medewerker buitendienst.

Maatschappelijke begeleiding

Om opnieuw en op eigen kracht een bestaan op te bouwen in Nederland moeten vluchtelingen eerst leren en begrijpen hoe zaken in Nederland geregeld zijn en moeten worden. Wat hun rechten en plichten zijn. Wat er moet gebeuren om als volwaardige burger deel te nemen in de Nederlandse/Nieuwegeinse samenleving. Daarbij is het maken van een goede start belangrijk om zo zonder belemmeringen een nieuw bestaan op te kunnen bouwen.

Het geven van maatschappelijke begeleiding is een kerntaak van de maatschappelijk begeleiders van Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein. Dit zijn vrijwilligers die maatschappelijke begeleiding bieden in de vorm van coaching en advies gericht op zelfredzaamheid. Zij helpen statushouders bij het voorkomen en oplossen van problemen. De vrijwilligers helpen bijvoorbeeld met het inrichten van de woning, bij het regelen van huur- en zorgtoeslag, aanmelden bij een ziektekostenverzekeraar, huisarts en scholen, invullen van allerlei formulieren, het opzetten van een administratie en het leren omgaan met geld. Dit is een intensief traject voor statushouders.

Spreekuur

Als het voornoemde intensieve traject afgerond is, kunnen statushouders zo nu en dan nog hulp en begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld bij het lezen van moeilijke brieven, het nakijken van zelf ingevulde formulieren en andere ingewikkelde problemen. Tijdens het spreekuur, twee maal per week, kunnen mensen voor dit soort problemen zonder afspraak binnenlopen.

Gezinshereniging

Het recht op gezinsleven is een internationaal recht, vastgelegd in onder andere het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun partner of kinderen uit het land van herkomst laten overkomen naar Nederland voor gezinshereniging. De organisatie hiervan is vaak ingewikkeld en er kunnen zich onverwachte (financiële) tegenvallers voordoen.

Steunpunt Vluchtelingen biedt ondersteuning bij de aanvraag en het realiseren van een gezinshereniging. De begeleiding bestaat uit het informeren van de vluchteling, het onderhouden van de contacten met diverse organisaties – zoals de advocaat en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) – en het regelen van allerlei praktische zaken.