van 9:30 tot 12:30 uur
en van 13:00 tot 16:00 uur

Feiten & cijfers

Wanneer ben je een vluchteling?

Op grond van het Vluchtelingenverdrag kunnen mensen die worden vervolgd vanwege hun godsdienst, etnische afkomst, politieke overtuiging, nationaliteit of omdat ze tot een bepaalde sociale groep behoren asiel aanvragen. We spreken dan van asielzoekers. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdens de asielprocedure of een asielzoeker voldoet aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, statushouder, vluchteling en vergunninghouder?

Alle Nederlandse gemeenten moeten van de Nederlandse overheid ieder jaar een bepaald aantal statushouders huisvesten. Dit heet de ‘taakstelling’.

In 2019 moet Nieuwegein waarschijnlijk 87 statushouders huisvesten. De taakstelling is gebaseerd op het aantal bewoners in een plaats. Utrecht moest in 2018 bijvoorbeeld 475 statushouders plaatsen (het aantal bewoners van het AZC in Utrecht telt hierbij niet mee).

Land van herkomst

Waar komen de statushouders in Nieuwegein vandaan? Dit verschilt per jaar.

In de jaren tachtig waren het vooral Tamils uit Sri Lanka, in de jaren negentig mensen die het oorlogsgeweld in Joegoslavië ontvluchtten.

In de jaren 2000 kwamen de vluchtelingen vooral uit Somalië, Irak en Afghanistan en vanaf 2014 uit Syrië en Eritrea.

Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein zorgt dat de statushouders aangemeld worden bij een huisarts en tandarts. We schrijven de kinderen bij aankomst gelijk in bij het Taalatelier van basisschool de Evenaar (basisonderwijs) of bij het ISK Ithaka (middelbaar onderwijs) in Utrecht. Daar krijgen de kinderen intensief taalonderwijs. Na een jaar stromen zij door naar het reguliere onderwijs.